Klatresenterets inkluderingsfond

Søknader sendes til inkluderingsfond@morkvedhallen.no

Retningslinjer for klatresenterets inkluderingsfond

Formål

Fondets formål er å gi barn å ungdom mulighet til å klatre i Mørkvedhallen klatresenter uavhengig av økonomi.

Bruk av fondet

Det kan søkes midler til:

  • Medlemskap
  • Grunnleggende klatreutstyr
  • Brattkortkurs

Midler kan tildeles barn og ungdom bosatt i Saltenregionen.

Søknader

Trenere, foresatte, lærere, barn og ungdom, eller andre kan søke på vegne av personer i målgruppen.

Det kreves igen dokumentasjon på privatøkonomi og søknader behandles fortløpende av fondsutvalget. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av hvem det søkes på vegne av og hva det søkes om.

Søknader behandles innen 14 virkedager.

Fondsutvalget behandler søknader ut fra en samlet vurdering av søknad og tilgjengelige midler i fondet.

Søknader sendes via søknadsskjema på www.morkvedhallen.no/klatresenter/inkluderingsfond.

Konfindensialitet

Med bakgrunn i fondets formål vil alle søknader behandles konfidensielt. Søknader skal ikke drøftes av andre enn medlemsansvarlig og økonomiansvarlig med mindre det er sørskilt grunn. Ingen skal dele informasjon relatert til søknader uten av det er gitt særlig samtykke.

Ressurser til fondet

Fondsutvalget skal søke midler fra private og offentlige støtteordninger, næringsliv og privatpersoner.

Regnskap

Regnskap føres på egen konto av Mørkvedhallen SA og skal ikke inneholde personopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Endring av retningslinjer

Fondets retningslinjer kan endres etter styrevedtak i Mørkvedhallen SA.

Ansvarlighet

Fondsutvalget i Mørkvedhallen klatresenter er ansvarlig for å søke midler og behandle søknader knyttet til fondet. Utvalget skal bestå av 2 personer utpekt av senterleder. Regnskapsfører i Mørkvedhallen SA gjennomfører alle utbetalinger og fører regnskap for fondet. Gjeldende retningslinjer skal til enhver tid ligge tilgjengelig på hjemmesiden til Mørkvedhallen klatresenter.

Fondsutvalget utarbeider anonymisert årsrapport for fondet som fremlegges for styret i Mørkvedhallen SA.

Oppløsning av fondet

Fondet kan oppløses etter styrevedtak i Mørkvedhallen SA. Fondsutvalget skal da sørge for at eventuelle resterende midler i fondet benyttes til klatreaktivitet for barn og ungdom, og fortrinnsvis til fondet opprinnelige formål.