Ansvarserklæring

All klatring innebærer en risiko. For å minimere denne risikoen plikter alle besøkende å følge klatresenterets sikkerhetsregler.

Alle må skrive under på at de har lest og forstått ansvarserklæringen før de kan klatre hos oss. For personer under 18 år må foresatte skrive under.

All klatring og opphold i klatresenteret foregår på eget ansvar. Mørkvedhallen klatresenter har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå ved klatring eller annen aktivitet på senteret. Mørkvedhallen klatresenter plikter å holde anlegget i forsvarlig stand. Dette innebærer vegger, fester, faste topptau og annet utstyr senteret står for

SIKKERHETSREGLER

 

Opphold i klatresenteret

Barn under 13 år som oppholder seg i klatresenteret skal være under tilsyn av ansvarlig voksen. Barn under 13 år skal informeres om sikkerhetsreglene på klatresenteret. Den voksne er ansvarlig for at barnet overholder reglene.

Personer fra 13 til og med 17 år kan oppholde seg i klatresenteret uten tilsyn når foresatte har signert ansvarserklæring.

Sikring skal foregå med UIAA- og CE-godkjent utstyr.

Oppdager du feil og/eller mangler på anlegget som fører til økt risiko, eller ser at andres adferd kan føre til risiko har du plikt til å varsle personalet.

Sko er påbudt ved klatring. Barfotklatring er ikke tillatt.

Unngå å stikke fingrene i boltehengere og annet stål.

Det er kun tillatt å bruke kalkball og flytende kalk, ikke løskalk.

Se opp og vær oppmerksom på at det kan falle ned gjenstander (klatregrep, karabiner). Tenk over hvor du står og hvor du velger å oppholde deg når du ikke klatrer.

Man skal ikke være påvirket av rusmidler når man er i klatresenteret.

Øvre vektgrense ved tauklatring i anlegget er 120 kg.

 

Buldring

Hvilende buldrere skal gi plass til aktive buldrere.

Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg.

Se deg for før du hopper ned. Klatre ned dersom det er mulig.

Unngå opphold i fallsoner. Barn skal ikke leke på tjukkasene.

 

Autobelay

Bruk av autobelay krever ikke Brattkort eller Topptaukort, men du er forpliktet til å sette deg inn i hvordan man bruker denne. Henvend deg i resepsjonen eller til klatrevakt hvis du ikke har fått opplæring i bruk av autobelay. Utfør alltid kameratsjekk.

Tauklatring

Alle som klatrer i senteret skal ha lest klatrevettplakaten og følge klatrevettreglene.

Det er ikke tillatt å klatre på topptau på de mest overhengende rutene hvor det ikke henger topptau oppe, disse skal klatres på led.

Ved ledklatring skal alle bolter klippes.

Clogging er ikke tillatt.

Ved stor vektforskjell anbefales det at sikrer kobler seg til en sandsekk med langslynge.

Aldri to tau inn på samme bolt.

For å kunne sikre på man ha Topptaukort eller Brattkort.

En person over 18 år med brattkort eller topptaukort kan veilede en person uten sikringskort forutsatt at veilederen alltid holder i den passive tauenden, står på bakken og har sin fulle oppmerksomhet på sikreren.

 

 

ANSVARSERKLÆRING

 Jeg er inneforstått med at klatring og aktivitet på Mørkvedhallen klatresenter innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar.

Jeg er pliktig til å følge sikkerhetsreglene og instruker gitt av personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å frata sikringskort eller bortvise personer etter eget skjønn.

Jeg er pliktig å varsle personalet dersom jeg opplever feil eller mangler på anlegget, etter ser at andres atferd kan føre til risiko.

All form for lønnet instruksjon, og instruksjon for grupper, skal avtales med Mørkvedhallen klatresenter i forkant av besøket.

Mørkvedhallen klatresenter frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.

 

Jeg har lest og forstått ansvarserklæringen, og forplikter meg med dette å overholde Mørkvedhallen klatresenter sine regler.

Signér ansvarserklæringen her.